A. Horizontalne aktivnosti

Koordinacija Projekta, integracija i širenje rezultata

Koordinacija Projekta, integracija i širenje rezultata sastavni su dio projekata CAMP. Glavni cilj je osiguranje usklađene, blagovremene i ekonomične provedbe Projekta sukladno Sporazumu.

Mjere koje će biti provedene:

 • Uspostava institucionalne strukture i Upravnog odbora Projekta;
 • Priprema Tehničkih specifikacija i projektnih zadataka za konzultante;
 • Organizacija uvodne radionice;
 • Mjere osiguranja ispunjenosti preduvjeta za provedbu, ocjenu i izvještavanje
 • Osiguranje logističke podrške, financijskih procedura, nadzora i verifikacije izdataka;
 • Osiguranje protoka informacija i povratnih informacija u vezi sa prikupljenim podacima i drugim rezultatima pojedinačnih aktivnosti;
 • Usklađivanje i integracija aktivnosti;
 • Prijedlog revizije ciljeva, rokova i programa, po potrebi;
 • Revizija nacrta i odobravanje konačnih rezultata pojedinačnih aktivnosti;
 • Širenje rezultata Projekta;s;
 • Priprema konačnih projektnih dokumenata;
 • Predstavljanje rezultata Projekta;
 • Prijedlog aktivnosti daljeg praćenja (follow-up);
 • Izvještavanje o napretku i priprema Završnog izvještaja o Projektu;

Rezultati

 1. Opća koordinacija, uspostavljene strukture projekta i institucionalne strukture;
 2. Izvještaj o uvodnoj radionici;
 3. Izvještaji o napretku;
 4. Konačni integralni izvještaj o Projektu, prijedlozi za nastavak aktivnosti, investicijski portfolio;
 5. Izvještaj s Konferencije za predstavljanje Projekta, dokumenti za konferenciju;
 6. Završni izvještaj Projekta.

Odgovorni za provedbu: PAP/RAC, nacionalni koordinator Projekta, MVTEO, Upravni odbor Projekta.

2. Jačanje kapaciteta / jačanje svijesti

Kapacitet institucija na državnoj i nižim razinama, posebno kapacitet institucija na mjesnoj razini za provedbu politika održivog razvoja i IUOP-a i integralnog planiranja i upravljanja je slab. Glavni cilj je jačanje kapaciteta različitih institucija usmjereno na osposobljavanje za razumijevanje, primjenu i korištenje različitih instrumenata IUOP-a za održivi razvoj prijenosom znanja i edukacijom, kao i jačanjem svijesti o važnosti održivog razvoja obalnog područja organiziranjem manifestacije za obilježavanje Dana obale

Mjere koje će biti provedene:

 • Bit će upriličen niz edukativnih tečajeva u trajanju od dva dana (prvenstveno za javnu upravu na državnoj razini i nižim razinama, kao i na lokalnoj, stručne institucije i druge zainteresirane strane) na sljedeće teme:
  1. Informacije o obalnim procesima, sustavu praćenja i pokazateljima (metodologija MEDPOL, Protokol IUOP i zahtjevi IMAP-a u pogledu pokazatelja obalnog područja, biološka raznolikost i zagađenost),
  2. Information on coastal processes, monitoring system and indicators (MEDPOL methodology, ICZM Protocol and IMAP requirements on coastal zone indicators, biodiversity and pollution);
  3. Upravljanje iznenadnim onečišćenjem;
  4. Upravljanje protokom podataka;
 • Uspostavljanje internet stranice za CAMP BiH;
 • Organizacija manifestacije Mediteranskog dana obale i drugih kampanja jačanja svijesti;
 • Recommendations for further training / capacity development needs will be prepared (including topics and forms of training). – Bit će pripremljene preporuke za dodanu edukaciju / potrebe za jačanjem kapaciteta (uključujući teme i vidove edukacije).

Rezultati:

 1. Izvještaji o edukativnim tečajevima i manifestaciji Mediteranskog dana obale i drugim kampanjama jačanja svijesti;
 2. Materijali za edukaciju i preporuke o budućim potrebama za jačanje pojedinačnih kapaciteta.

Odgovorni za provedbu: Nacionalni koordinator Projekta, PAP/RAC, MEDPOL, REMPEC, INFO/RAC, MVTEO, obalna općina, institucije za monitoring u BiH, Univerzitet.

Infrastruktura prostornih podataka / informacijski sustav / upravljanje podatcima

U BiH još nije uspostavljan informacijski sustav okolišnih i prostornih podataka za praćenje stanja, pritisaka na obalni (morski i kopneni) okoliš i efikasnost provedbe mjera zaštite okoliša. Najvažniji ciljevi ove aktivnost su:

 • projektiranje i planiranje Informacijskog sustava (IS) koji bi bio podržan adekvatnom i interoperativnim IPP uključujući pokazatelje IMAP u svezi s interakcijama između kopna i mora, kao i druge relevantne informacije/pokazatelje u svezi s kopnom. Informacijski sustav bio bi koristan za podršku integralnom upravljanju obalnim područjem u širem kontekstu pomorskog prostornog planiranja i praćenja okolišnih uvjeta, te unaprjeđenja komunikacije Općine Neum s institucijama koje su mjerodavne za praćenje i ocjenu stanja okoliša;
 • projektiranje obalne baze podataka na temelju pokazatelja GIS i IMAP i uspostava glavnog informativnog centra za CAMP za prikupljanje, analizu, organizaciju, integraciju i distribuciju najrelevantnijih informacija za potrebe Projekta.

Mjere koje će biti provedene:

 • Analiza postojećih zakonskih propisa u pogledu praćenja i mapiranja, uključujući mjerodavne institucije koje vrše praćenje i koje bi trebale doprinijeti razvoju zajedničkog informacijskog sustava;
 • Analiza postojećih procesa veznih za IS i statusa IPP-a;
 • Analiza plana prikupljanje podataka i upravljanje podatcima, kao i protoka informacija koji će se odvijati u području;
 • Definiranje liste prioritetnih pokazatelji u vezi sa interakcijama kopno-more; tj. sadržaj IPP-a;
 • Prijedlog i realizacija adekvatnog IPP-a koji će omogućiti interoperativan način osiguranja razmjene podataka i informacija i ciklusa upravljanja podacima za potrebe Projekta;
 • Prijedlog strukture obalne baze podataka na temelju pokazatelja GIS I IMAP i uspostavljanje glavnog informativnog centra za CAMP;
 • Prikupljanje trenutno dostupnih najrelevantnijih podataka, informacija i procesa koji su proizišli iz interakcije kopno-more, odnosno koji su relevantni za njih;
 • Priprema idejnog rješenja i idejnog projekta za IPP, kao i provedbenog plana.

Rezultati:

 1. Izvještaj o najsuvremenijim postojećim infrastrukturama prostornih podataka (IPP), informacijskom sustavu/upravljanju podacima i praćenja;
 2. Tehnički dokument sa standardima za prikupljanje i validaciju podataka, te razmjenu podataka u okviru IS;
 3. Sustav servera podataka i javno dostupan internetski server – IS portal sa podrškom IPP-a – bit će uspostavljeni kao glavna točka pristupa za najvažnije aktere projekta. Platforma IS bit će osnova za daljnje projektiranje i realizaciju novih baza podataka o praćenju i ocjeni stanja okoliša.

Odgovorni za provedbu: INFO/RAC, nacionalni koordinator Projekta, domaća tijela, institucije mjerodavne za praćenje i upravljanje podatcima, relevantne komponente MAP-a.

Powered by
Project leader