O PROJEKTU CAMP

O Projectu CAMP

Program upravljanja obalnim područjem (CAMP) provodi se temeljem Mediteranskog akcijskog plana (MAP) još od 1989. godine. Do sada su projekti CAMP realizirani u gotovo svim mediteranskim državama. Glavni cilj Programa upravljanja obalnim područjem MAP-a je pružanje pomoći mediteranskim državama u rješavanju žurnih okolišnih problema, te uvođenje integralnog upravljanje obalnim područjem (IUOP) kao temeljnog instrumenta za ostvarivanje održivog razvoja na odabranim lokacijama u njihovim obalnim područjima. Do sada su u realizaciju projekata CAMP bile uključene sve komponente MAP-a.

Ciljevi projekta CAMP su:

  • implementirati praktične projekte upravljanja obalnim područjem u odabranim obalnim područjima Mediterana, primjenom IUOP (ICZM) kao glavnog alata;
  • olakšati na lokalnoj razini provedbu Barcelonske konvencije i Protokola o IOUP (ICZM) u određenoj zemlji;
  • razviti strategije i procedure za održivi razvoj u projektnim područjima;
  • identificirati i primijeniti relevantne metodologije i alate;
  • pridonijeti izgradnji kapaciteta na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini;
  • osigurati širu primjenu postignutih rezultata u regiji.

Saznajte više o projektu CAMP.

Powered by
Project leader