PROJEKTNI OKVIR

Projektni Okvir

Po zahtjevu koji je dostavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH), ugovorne strane u Barcelonskoj konvenciji su na svom redovitom, 19. sastanku održanom od 9. do 12. veljače 2016. godine u Ateni, Grčka, donijele odluku o provedbi projekta CAMP za BiH.

Odluka o pokretanju projekta CAMP BiH dodatno je razmatrana s predstavnicima relevantnih institucija BiH s ciljem otpočinjanja pripreme Studije izvedivosti i imenovanja stručnjaka za rad na ovoj aktivnosti.

Priprema Studije izvedivosti otpočela je u rujnu 2016. godine, a provedena je u tijesnoj suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i uz podršku PAP/RAC-a. Za ovaj Projekt je u okviru procesa pripreme Studije izvedivosti održan niz konzultativnih sastanaka s predstavnicima mjesnih i državnih tijela i drugim zainteresiranim stranama, s ciljem pribavljanja njihovih mišljenja, analize problema i izazova za održivi razvoj obalnog područja, te utvrđivanja aktivnosti i projektnog područja za CAMP. Prvi nacrt Studije izvedivosti dostavljen je do rujna 2017. godine.

Prvi konzultativni sastanak održan je 13. veljače 2018. godine u Neumu, kada je predložena prva grupa komentara i sugestija o načinu unaprjeđenja Studije izvedivosti. Razmatrani su prioriteti za projektne aktivnosti, te naglašena potreba za uključivanjem svih relevantnih zainteresiranih strana. Drugi sastanak održan je 16. travnja 2018. godine u Neumu, uz maksimalno sudjelovanje zainteresiranih strana, uključujući aktere sa državne, federalne i mjesne razine, kao i predstavnike većine relevantnih sektora i gospodarskih društava koja se bave obalnim razvojem i zaštitom.

Studija izvedivosti završena je do lipnja 2018. godine, te je na temelju toga pripremljen nacrt Sporazuma. Studija izvedivosti usvojena je na trećem sastanku organiziranom u Neumu 5. srpnja 2018. godine i sudionici sastanka dali su primjedbe na nacrt Sporazuma. Na temelju toga je Sporazum finaliziran. Konačno, Vijeće ministara BiH je u svibnju 2020. godine usvojilo Studiju izvedivosti, čime su ispunjeni uvjeti za potpisivanje Sporazuma. 

Sporazum je potpisan 29. lipnja 2020. godine čime je otvoren put provedbi CAMP projekta.

Predviđeno je da Projekt (uključujući detaljnu formulaciju i provedbu) traje od rujna 2020. do rujna 2022. godine, dok je provedba aktivnosti nakon Projekta predviđena od 2022. do 2024. godine.

Organizacijska struktura Projekta prikazana je na Slici 2‑3:

Sudjelovanje širokog spektra aktera i partnerstvo s relevantnim organizacijama i inicijativama poticat će se tijekom cjelokupnog trajanja Projekta. 

Najvažniji ciljevi Projekta CAMP BiH su:

  1. uspostava neophodnih mehanizama koji mogu pomoći u ostvarivanju održivog razvoja obalnog područja;
  2. pružanje podrške nastojanjima BiH da ratificira protokol IUOP;
  3. podrška provedbi nacionalnih politika u svezi s obalnim područjem;
  4. promidžba integralnog i participativnog planiranja i upravljanja u obalnom području;
  5. jačanje kapaciteta za IUOP na državnoj, federalnoj, županijskoj i mjesnoj razini, te jačanje svijesti o važnosti obalnog područja i složenosti i krhkosti ekosustava, kao i potrebi za integralnim pristupima njihovom upravljanju i
  6. lakši prijenos znanja o instrumentima i pristupima IUOP.

Projekt će doprinijeti realizaciji različitih odluka Barcelonske konvencije koje se odnose na IUOP, onečišćenje, biološku raznolikost i planiranje za krizne situacije, kao i drugih međunarodnih obveza kao što su obveze koje proistječu iz Ciljeva održivog razvoja UN-a, EUSAIR-a i slično.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), koje je nacionalna fokalna točka (NFT) za MAP i vodeća nacionalna institucija za CAMP BiH, bit će zaduženo za cjelokupan nadzor svih projektnih aktivnosti u zemlji, kao i onih koje provode nacionalni akteri u suradnji s MAP-om.  Upravni odbor (UO), koji se sastoji od predstavnika MVTEO, različitih relevantnih ministarstava na razini Federacije, općine Neum i MAP – PAP/RAC-a, pružat će opće smjernice za realizaciju Projekta.

Powered by
Project leader